NMRV Worm gear เป็นหัวเกียร์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า
      และมอเตอร์เกียร์ ขนาดตั้งแต่ 40 วัตต์ ถึง 2,200 วัตต์ NMRV Worm gear สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง
      มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า